Yhdistyksen säännöt

Lahden Ratsastajat ry:n säännöt
(Hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa 11.9.2014)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN 

Rekisterinumero: 

32.047 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

Nimi: Kotipaikka: Osoite: 

Lahden Ratsastajat ry  08.06.1939 11.09.2014 

Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: 

1. Yhdistyksen nimi 

Yhdistyksen nimi on Lahden Ratsastajat ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen äidinkieli on suomi. 

2. Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää ratsastusharrastusta ja – urheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja yleistä tietoutta lajiin liittyen sekä laajentaa harrastajien piiriä. 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää opetusta, kilpailuja, kursseja ja erilaisia ratsastukseen ja hevosiin liittyviä tilaisuuksia ja toimeenpanee keskustelu-, valmennus- ja opetustilaisuuksia. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja tilaisuuksien yhteydessä kanttiinitoimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa tarvittavaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto ry:een ja voi kuulua myös muihin hevosurheilu-, jalostus- ja urheiluliittoihin ja -järjestöihin. 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta. 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä. 

Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä, joista voidaan muodostaa yhdistyksen junioriosasto johtokunnan määräämällä tavalla. 

Mikäli samassa taloudessa asuu useampia yhdistyksen jäseniä, voivat muut jäsenet liittyä perhejäseniksi, yhden ollessa varsinainen jäsen. 

Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessaan tekemällä päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 

Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka maksaa kannatusjäsenen jäsenmaksun ja jonka johtokunta hyväksyy kannatusjäseneksi. 

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen johtokunta hyväksyä myös oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka 

suorittaa jäsenmaksuna vähintään 10-kertaisen vuosimaksun tai kertakaikkisena jäsenmaksunaan 50 kertaisen vuosimaksun. 

Kaikilla täysi-ikäisillä jäsenillä, paitsi kannatusjäsenillä, on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa jäsenmaksun suoritettuaan. Kunniajäsenellä on äänioikeus ilman jäsenmaksun maksamista. 

4. Jäsenmaksut 

Jäsenmaksujen suuruudesta varsinaisille, kannatusjäsenille, perhejäsenille ja juniorijäsenille päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. 

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyvän jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyslaissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamispäätöksestä voi valittaa yhdistyksen kokoukselle. Valitus täytyy jättää kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta. 

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vielä kahden kuukauden jälkeen eräpäivästä. 

Yhdistyksen jäsenyydestä eronnut tai erotettu ei ole oikeutettu käyttämään yhdistyksen jäsenmerkkiä. 

6. Hallitus 

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta joka valitaan yhdistyksen jäsenistä. Johtokunnan muodostaa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään neljä mutta enintään kuusi kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella. Lisäksi voidaan valita enintään kaksi vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. 

Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Johtokunnan jäsenen tulee olla täysi-ikäinen. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Lisäksi johtokunta voi asettaa toimikuntia erilaisia tehtäviä hoitamaan. 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun joku johtokunnan jäsenistä sitä pyytää. 

Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja kolme varsinaista tai varajäsentä ovat läsnä. 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ääni. 

Johtokunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri varmentaa. Pöytäkirjat säilytetään hyvän arkistointitavan mukaan ja niistä voidaan laittaa muistio yhdistyksen omille Internet sivuille ja/tai sosiaaliseen mediaan. 

Johtokunnan tehtävänä on: - ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja edistämiseksi - pitää yhteyttä Suomen Ratsastajainliittoon sekä muihin mahdollisiin liittoihin tai järjestöihin joihin yhdistys kuuluu - edustaa yhdistystä ulospäin, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana - kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset sekä valmistaa niissä esille tulevat asiat toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset - hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta - hyväksyä yhdistyksen jäseneksi pyrkivät ja erottaa jäsen yhdistyksestä - määrätä asettamiensa toimikuntien jäsenet ja tehtävät, ellei yhdistyksen kokous ole niitä määrännyt - hoitaa jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut - päättää kilpailulupien myöntämisestä - laatia ehdotus yhdistyksen vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen - hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt. Mikäli lainsäädäntö ei vaadi, voidaan tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä jättää valitsematta. Vähintään yksi toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilönsä tulee kuitenkin aina valita. Tarkastajien kausi alkaa seuraavasta tilivuodesta. 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, vuosikertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastuskertomus on jätettävä johtokunnalle hyvissä ajoin ennen yhdistyksen kevätkokousta. 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa johtokunnan määräämänä päivänä. - kevätkokoukseen helmi-maaliskuussa - syyskokoukseen loka-marraskuussa 

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. 

Äänestykset yhdistyksen kokouksissa ovat avonaisia, mikäli joku äänioikeutetuista jäsenistä ei vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Valtakirjan käyttö ei ole sallittua. 

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä hyvän arkistointitavan mukaan. Kokouspöytäkirjasta voidaan tehdä muistio joka voidaan laittaa näkyviin myös yhdistyksen Internet - sivuille ja/tai sosiaaliseen mediaan. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä tallin ilmoitustaululla ja lisäksi joko yhdistyksen Internet sivuilla, facebook-sivuilla, alueen päivälehdessä tai sähköpostitse. 

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka. 

11. Yhdistyksen kokoukset 

Käsiteltävät asiat: 

Kevätkokouksessa - kokouksen avaus - valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - hyväksytään kokouksen työjärjestys - käsitellään ilmoitusasiat - esitetään toimintakertomus - esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille - päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista, jotka on ehditty sisällyttää kokouskutsuun

Syyskokouksessa - kokouksen avaus - valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - hyväksytään kokouksen työjärjestys - käsitellään ilmoitusasiat - päätetään jäsenmaksujen suuruudesta - päätetään johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta - käsitellään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten - käsitellään talousarvioehdotus - valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi - valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle - valitaan johtokuntaan varajäsenet seuraavaksi vuodeksi - valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tai yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan - päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista jotka on ehditty sisällyttää kokouskutsuun 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että johtokunta ehtii tarvittaessa esittää siitä lausuntonsa. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa henkilökohtaisesti läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa ovat sen varat luovutettava jollekin ratsastusharrastuksen tai – urheilun hyväksi toimivalle oikeustoimikelpoiselle yhdistykselle viimeisen kokouksen lähemmin nimeämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan edellä mainittuun tarkoitukseen alueen ratsastusharrastuksen kehittämiseen. 

13. Ennen sääntömuutosta saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

14. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.